Posted onLuật Bảo Vệ Môi Trường 2020 – Luật BVMT 2020 – Số: 72/2020/QH14 – Ngày 17 tháng 11 năm 2020
Full playlist:
———————————-
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-6)
Chương 2. BẢO VỆ CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG, DI SẢN THIÊN NHIÊN (Điều 7 -21)
Chương 3. CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA; NỘI DUNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUY HOẠCH VÙNG, QUY HOẠCH TỈNH (Điều 22-24)
Chương 4. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (Điều 25-49)
Chương 5. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ; ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN; TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC (Điều 50-71)
Chương 6. QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ KIỂM SOÁT CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÁC (Điều 72-89)
Chương 7. ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (Điều 90-96)
Chương 8. QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG (Điều 97-105)
Chương 9. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG, THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG VÀ BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG (Điều 106-120)
Chương 10. PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG (Điều 121-135)
Chương 11. CÔNG CỤ KINH TẾ, CHÍNH SÁCH VÀ NGUỒN LỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Điều 136-154)
Chương 12. HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Điều 155-156)
Chương 13. TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Điều 157-159)
Chương 14. KIỂM TRA, THANH TRA, KIỂM TOÁN, XỬ LÝ VI PHẠM, TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG (Điều 160-163)
Chương 15. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Điều 164-168)
Chương 16. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 169-171)
———————————-
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

Nguồn: https://tuvanluatmienphi.net.vn/

Xem thêm: https://tuvanluatmienphi.net.vn/tu-van-luat/tai-lieu-luat/

2 Replies to “Luật BVMT 2020 – Chương 7. ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (Điều 90-96)”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.